Wzywamy Unię Europejską i rządy państw do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet uciekających przed wojną w Ukrainie

Wojna w Ukrainie wpływa na prawa i zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet i dziewcząt oraz marginalizowanych grup społecznych!
W imieniu krajowych i międzynarodowych organizacji zajmujących się prawami kobiet, prawami człowieka oraz zdrowiem i prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi na Węgrzech, w Mołdawii, Polsce, Rumunii, Słowacji i w Ukrainie, wzywamy decydentów w Europie i społeczność międzynarodową do podjęcia szybkiego, skutecznego i skoordynowanego działania na rzecz ochrony praw człowieka oraz zaspokojenia potrzeb kobiet i dziewcząt oraz marginalizowanych grup społecznych dotkniętych konfliktem w Ukrainie w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
WZYWAMY RZĄD POLSKI DO:
› Zapewnienia bez dyskryminacji wszystkim o osobom uciekającym z Ukrainy wysokiej jakości opieki w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz odpowiednich udogodnień sanitarnych i higienicznych (ang. WASH). W tym celu należy zapewnić pilną pomoc finansową organizacjom zajmującym się równością płci, SRHR i obrońcom/czyniom praw kobiet, które zapewniają ochronę, wsparcie i porady prawne osobom uciekającym z Ukrainy. Pomoc ta powinna obejmować pokrycie kosztów środków higieny menstruacyjnej, antykoncepcji awaryjnej i innych metod antykoncepcji oraz zapewnienia dostępu do aborcji.
› Wydania wytycznych wyjaśniających, że opieka zdrowotna w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym dostęp do antykoncepcji awaryjnej, innych metod antykoncepcji, opieki aborcyjnej oraz wszelkie formy opieki zdrowotnej nad matkami, w tym opieka przedporodowa stanowią podstawową opieką zdrowotną,  która powinna być świadczona bezpłatnie, za którą świadczący usługi wszystkim osobom uciekającym z Ukrainy powinni otrzymać pełen zwrot kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
› Zapewnienia bezzwłocznego, bez recepty i bezpłatnego dostępu do antykoncepcji awaryjnej wszystkim osobom uciekającym z Ukrainy, w tym poprzez dostosowanie krajowych polityk dotyczących antykoncepcji awaryjnej do najlepszych praktyk międzynarodowych i regionalnych oraz wytycznych UE.
› Zapewnienia dostępu do legalnej i dostępnej aborcji farmakologicznej na wczesnym etapie ciąży dla wszystkich osób uciekających z Ukrainy, w tym poprzez usunięcie barier w dostępie do aborcji oraz dostosowanie krajowych polityk dotyczących aborcji do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.
› Podjęcia skutecznego działania w celu zapobiegania przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy seksualnej oraz handlu ludźmi z zamiarem wykorzystywania seksualnego, zwłaszcza wokół granic i innych głównych punktów tranzytowych.  Zwracamy się o zapewnienie swobodnego dostępu do kompleksowej opieki medycznej oraz wsparcia psychologicznego wszystkim osobom uciekającym z Ukrainy, które doświadczyły przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć oraz o wszczęcie skutecznego i zgodnego z prawami człowieka postępowania w sprawach dotyczących wszystkich incydentów i gróźb przemocy ze względu na płeć w ramach właściwych jurysdykcji. Postępowania powinny obejmować także skuteczne ściganie w sprawach gróźb przemocy i mowy nienawiści wobec obrońców/czyń praw człowieka, pracowników i pracownic służby zdrowia
zapewniających opiekę w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz uchodźców/czyń.
MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW

WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM

Nowolipie 13/15
00-150 warszawa

Aleksandra magryta

Koordynatorka wielkiej koalicji
za równością i wyborem
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego